Một số hình ảnh bể cá cảnh mini

Bể cá đúc D04 35cm
Bể cá cảnh đúc D04 dài 30cm
Bể cá mini CN01 - 3
Bể cá mini CN01 - 3
Bể cá cảnh đúc dài 35cm
Để đúc không nắp dài 30cm
Để đúc có nắp D06 dài 26cm
Để đúc có nắp D06 dài 26cm
Để đúc có nắp D06 dài 26cm
Bể đúc D01 38cm
Bể đúc D01 38cm
Bể đúc D01 38cm
Bể đúc D01 38cm